Warunki korzystania

Regulamin

1. Internetowa strona likefood.pl przeznaczona jest wyłącznie dla firm oraz osób, które ukończyły 18 lat i są pełnoletnie.

2. Sprzedaż produktów na stronie strony likefood.pl może prowadzić wyłącznie firma-podmiot posiadający status przedsiębiorcy.

Definicje

likefood.pl – należy przez to rozumieć stronę internetową udostępnioną przez GrosNet sp. z o. o. w celu pośrednictwa sprzedaży produktów Partnera i wsparcia sprzedaży produktów Partnera w domenie: www.likefood.pl

GrosNet.Sp. z.o.o. - GROSNET spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Chmielewskiego 5B/0, 81-721 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000495371, REGON: 222019571, NIP: 5851467864

Produkcie - należy przez to rozumieć produkty spożywcze, potrawy przygotowane w lokalu gastronomicznym, towar, rzecz, usługa kateringowa bądź prawo zbywalne, które jest przedmiotem świadczenia Partnerów na rzecz Kupującego za pośrednictwem strony likefood.pl

Partner - należy przez to rozumieć wybrany do współpracy przez GrosNet sp. z o. o. Podmiot gospodarczy składający oferty sprzedaży Towarów-Produktów za pośrednictwem strony likefood.pl oraz innych kanałów sprzedaży GrosNet.Sp. z.o.o. na zasadach określonych w regulaminie i umowie.

Polityka Prywatności - Polityka Prywatności strony likefood.pl. udostępniona na stronie likefood.pl.

Regulamin - Niniejszy Regulamin.

Postanowienia ogólne (§1)

1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy GrosNet.Sp. z.o.o i Użytkownikami oraz warunki i zasady korzystania z strony-internetowej strony handlowej dostępnej w domenie www.likefood.pl.

2. Użytkownikami strony mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inne osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu utracił status przedsiębiorcy, zaprzestał prowadzenia działalności na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub indywidualnego gospodarstwa rolnego, automatycznie traci prawo do korzystania z strony i wszystkie ustalenia oraz umowy ulegają rozwiązaniu.

Użytkownik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie GrosNet. Sp. z.o.o. o tym fakcie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@likefood.pl. Po otrzymaniu przez GrosNet.Sp. z.o.o. bądź od Użytkownika, bądź z innego, wiarygodnego źródła informacji o utracie przez Użytkownika statusu przedsiębiorcy, zaprzestaniu prowadzenia działalności na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub indywidualnego gospodarstwa rolnego, GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązania współpracy w trybie natychmiastowym z tym Użytkownikiem i usunięcia jego Profilu sprzedawcy.

3. Jeżeli wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach odpowiednich ustaw wymaga uzyskania zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Partner może wykonywać działalność za pośrednictwem strony likefood.pl w tym zakresie po uzyskaniu tego zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Partner, który z jakiegokolwiek powodu utracił odpowiednie zezwolenie, licencję, zgodę, koncesję, został wykreślony z odpowiedniego rejestru działalności regulowanej, lub orzeczono w stosunku do niego zakaz wykonywania działalności określonej w tym wpisie, z chwilą utraty zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wykreślenia z odpowiedniego rejestru działalności regulowanej, uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie wykonywania działalności, traci także prawo do korzystania z strony likefood.pl, w zakresie wynikającym z tego zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Partner zobowiązany jest poinformować niezwłocznie GrosNet.Sp. z.o.o. o tym fakcie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@likefood.pl. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że Partner wykonuje działalność gospodarczą w ramach strony likefood.pl bez wymaganego w zakresie określonym w przepisach odpowiednich ustaw zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązania współpracy z tym Partnerem i usunięcia jego Profilu albo zablokowania Profilu. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązania współpracy z tym Partnerem i usunięcia jego Profilu albo zablokowania Profilu. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności prawnej i finansowej za braki wszystkich wyżej wymienionych zezwoleń, licencji, koncesji, które powinni w danym momencie posiadać Partnerzy oraz wszyscy Użytkownicy.

4. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Partner jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że Partner wykonuje określony rodzaj działalności gospodarczej, co do której przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych, nie zapewniając wykonywania czynności w ramach tej działalności przez osobę legitymującą się posiadaniem tych uprawnień, GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązania współpracy z tym Partnerem i usunięcia jego Profilu albo zablokowania Profilu. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności prawnej i finansowej za braki wszystkich wyżej wymienionych uprawnień zawodowych, które powinni w danym momencie posiadać Partnerzy oraz wszyscy Użytkownicy.

5. GrosNet.Sp. z.o.o. może udostępnić Partnerom oraz wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom, którzy mają dostęp do Profilu - Panelu sprzedawcy możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia o zbliżających się terminach wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Funkcja może być dostępna w Panelu użytkowników pod linkiem „Koncesje”

6. GrosNet.Sp. z.o.o. świadczy między innymi Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Użytkownicy oraz GrosNet.Sp. z.o.o. zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu polityki prywatności i umowy od momentu potwierdzenia rejestracji Profilu.

Warunki świadczenia usług (§2)

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GrosNet.Sp. z.o.o. są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,
b) logowanie za pomocą przeglądarki Internetowej akceptującej pliki typu cookie lub w przyszłości poprzez WebAPI (dla obu form dostępu do strony likefood.pl postanowienia niniejszego Regulaminu są takie same).

2. Użytkowników obowiązuje zakaz umieszczania na likefood.pl treści o charakterze bezprawnym.

Zasady działania strony i odpowiedzialność (§3)

1. likefood.pl jest stroną internetową, na której GrosNet.Sp. z.o.o sprzedaje swoje produkty i umożliwia prezentowanie ofert wybranych Partnerów (Sprzedawców) w postaci oferty towarów prezentowanej w sklepach Partnerów oraz dokonywanie przez Użytkowników posiadających Profil klienta transakcji zakupów towarów-produktów.

2. Oferty GrosNet.Sp. z.o.o i Partnerów zamieszczane na likefood.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co do wszystkich oferowanych tam produktów.

3. Przedstawiona na stronie strony likefood.pl oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

4. GrosNet.Sp. z.o.o. nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerami i Użytkownikami strony i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a) nieposiadanie przez Użytkownika statusu przedsiębiorcy, innej osoby fizycznej prowadzącej działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub osoby fizycznej prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne lub brak stosownych uprawnień (zezwolenia, licencji, zgody, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, uprawnień zawodowych), jego wiarygodność oraz wypłacalność,

b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Partnerem (Sprzedającym),

c) jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników mające bezpośredni lub pośredni związek z zawarciem bądź wykonaniem umowy pomiędzy Kupującym i Partnerem(Sprzedającym), w szczególności naruszenie przez nich postanowień niniejszego regulaminu, przepisów prawa, lub praw osób trzecich,

d) treści, zdjęcia, ceny, stany magazynowe, linki zewnętrzne, terminy dostaw, terminy płatności oraz za wszystkie uzgodnienia stron i inne dane dotyczące ofert, zamieszczane przez Partnerów i wszystkich Użytkowników,

e) wady fizyczne lub prawne Towarów oraz ich legalność i bezpieczeństwo.

5. Na stronie likefood.pl zabrania się oferowania Towarów oraz dodawania do oferowanych Towarów nieodpłatnej premii, w szczególności w postaci:

a) praw autorskich i praw własności intelektualnej osób trzecich,

b) towarów, usług lub praw, co do których obrót jest zabroniony ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub które naruszają dobre obyczaje,

c) farmaceutyków na receptę, środków odurzających.

d) produktów wybuchowych

6. Partner (Sprzedający) zamieszcza ofertę Towarów oraz warunki umowy pomiędzy Partnerem i Kupującym na stronie likefood.pl poprzez:

a) dodanie oferty, wskazując cenę brutto, wskazując cenę brutto w przypadku dodania produktu do oferty sklepu, formę płatności, koszt dostawy, czas dostawy, i inne niezbędne informacje.

7. Wszystkie informacje dotyczące oferty oraz sama oferta powinny być kompletne, zgodne ze stanem rzeczywistym, dotyczyć tylko oferowanego Towaru i nie powinny naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa ani praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, prawa wyłącznego korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, topografii, wzoru przemysłowego, prawa wyłącznego używania znaku towarowego) lub wprowadzać w błąd.

8. GrosNet.Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitej edycji profilu, wizytówki firmowej, opisu towarów oraz edycji nazw, producenta, marki, kodów, zdjęć, filmów, prezentacji, parametrów, opisów, linków zewnętrznych, stawki podatku VAT, gabarytu oraz innych danych opisujących Towar oraz zmiany zaszeregowania Towaru do kategorii towarowej.

9. GrosNet.Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty lub jej części naruszającej niniejszy Regulamin lub zawierającej treści niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich lub dobre imię GrosNet.Sp. z.o.o. lub innych Użytkowników bez podania przyczyn.

10. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę Towaru prezentowaną na stronie likefood.pl oraz zaświadcza, że jest w momencie prezentacji oferty i zawarcia Transakcji uprawiony do obrotu oferowanym na likefood.pl Towarem oraz jest w jego posiadaniu i pełnej dyspozycji i może go dostarczyć Kupującemu w określonym w ofercie terminie, cenie , z określonym rabatem i w określonej ilości.

11. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę Towaru dostępną na stronie strony likefood.pl prezentowaną przez przedstawicieli handlowych GrosNet.Sp. z.o.o. (Sprzedaży B2B) oraz zaświadcza, że jest uprawiony do obrotu oferowanym na likefood.pl Towarem oraz jest w jego posiadaniu i pełnej dyspozycji i może go dostarczyć Kupującemu w określonym w ofercie terminie, cenie, z określonym rabatem i w określonej ilości.

12. Partner lub GrosNet.Sp. z.o.o. przypisuje nową ofertę Towaru do odpowiedniej kategorii towarowej dostępnej na stronie likefood.pl.

13. Partner jest zobowiązany do umieszczenia na swoim Profilu informacji umożliwiających dokonanie Transakcji: Formy płatności, forma i koszt dostawy, czas dostarczenia zamówienia, czas otwarcia punktu odbioru osobistego, adres odbioru dostawy w przypadku odbioru osobistego.

14. Partner akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego ofert na stronie likefood.pl, prezentacjach szkoleniowych, w innych serwisach internetowych oraz na nośnikach reklamowych w celach sprzedaży i promocji produktów oraz działań marketingowych.

15. Partner zamieszcza na likefood.pl informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności w sposób odpowiadający przepisom obowiązującego prawa. Partner jest uprawniony do umieszczania w jakimkolwiek miejscu na stronie likefood.pl odnośników do stron internetowych i adresów e-mailowych, numerów telefonów, fax, Skype, Gadu-Gadu i innych danych bezpośredniego kontaktu.

16. Strony mogą kontaktować się ze sobą poprzez komunikator dostępny w Panelu Użytkownika na stronie likefood.pl

17. Strony Transakcji po dokonaniu zamówienia otrzymują dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, adres e-mail, adres dostawy, niezbędne dane do wystawienia FV. Dane, które otrzymują strony mogą być wykorzystane wyłącznie do zrealizowania zamówienia i nie mogą być przekazywane osobom trzecim i innym podmiotom oraz nie mogą tworzyć bazy klientów.

18. GrosNet.Sp. z.o.o. może usunąć informacje o Partnerze jeśli treści zamieszone przez Partnera są niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, naruszają prawa osób trzecich lub szkodzą GrosNet.Sp. z.o.o. w jakimkolwiek zakresie.

19. Użytkownik (Kupujący) posiadający aktywny Profil klienta może dokonać zmówienia Towaru na stronie likefood.pl poprzez linki „Zamów teraz” lub „Kup teraz”, a następnie potwierdzić wolę zawarcia Transakcji z Partnerem (Sprzedającym).

20. Partner jest automatycznie powiadamiany o fakcie dokonania zamówienia przez Kupującego poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Panelu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy utrzymywane w Panelu. Powiadomienie o fakcie dokonania zamówienia przez Kupującego może zostać wysłane przez dział handlowy GrosNet.Sp. z.o.o. na adresy e-mail utrzymywane w Panelu.

21. Z chwilą otrzymania powiadomienia, które wysyłane jest do Partnera o fakcie dokonania zamówienia przez Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem i Kupującym. Kupujący otrzymuje powiadomienie o złożonym zamówieniu poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Panelu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres utrzymywany w Panelu lub za pośrednictwem działu handlowego GrosNet.Sp. z.o.o. na na adresy e-mail utrzymywane w Panelu.

22. Pozostałe procedury dotyczące umowy sprzedaży pomiędzy Partnerem i Kupującym strony dopełniają we własnym zakresie.

23.Partner oraz GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w przypadku jeśli:

1. Partner lub GrosNet.Sp. z.o.o. wymaga przedpłaty za Towar a do momentu przygotowania przez Partnera lub GrosNet.Sp. z.o.o. Towaru do odbioru lub wysyłki Kupujący nie dokonał płatności,

2. Kupujący nie wzbudza zaufania Partnera lub GrosNet.Sp. z.o.o.,

3. Dane informacyjne o Kupującym są niepełne i nie pozwalają na realizację umowy pomiędzy Użytkownikami.

24. Partnerowi oraz GrosNet.Sp. z.o.o. przysługuje prawo do całkowitego anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy pomiędzy Partnerem i Kupującym bez podania przyczyn nie ponosząc żadnych odpowiedzialności w szczególności prawnych i finansowych.

25. Partner lub GrosNet.Sp. z.o.o. powiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego w Panelu o fakcie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru. Partner przekaże taką samą informację na adres e-mail: info@likefood.pl

26. Na stronie serwisu likefood.pl jest zakaz sprzedaży napoi alkoholowych i papierosów.

27. Użytkownicy powinni przechowywać informacje o zawartych umowach we własnym zakresie.

28. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo do zmiany funkcjonalności i wyglądu strony internetowej i mobilnej strony likefood.pl w dowolnym czasie i bez podania przyczyn.

29. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony likefood.pl dla Użytkowników, w szczególności w przypadku prac konserwacyjnych oraz zdarzeń losowych.

30. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki sprzętu i oprogramowania czy systemu Użytkownika oraz utratę, uszkodzenie jakichkolwiek danych Użytkownika w związku z korzystaniem z strony likefood.pl.

31. GrosNet.Sp. z.o.o. ponosi odpowiedzialność za Transakcje, które prowadzi za pośrednictwem własnych Profili sprzedawcy.

Zasady rejestracji i korzystania ze strony likefood.pl (§4)

1. Z usług strony likefood.pl mogą korzystać Użytkownicy, którzy po dokonaniu procedury rejestracji otrzymali dostęp do Panelu – Profilu użytkownika.

2. Rejestracji Użytkownika oraz działalności (wykonywanie praw i obowiązków) na stronie likefood.pl może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne upoważnienie.

3. Procedurę rejestracji rozpoczyna wypełnienie formularza rejestracji on-line z obowiązkowymi danymi, które znajdują się na stronach rejestracji.

4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i umowy współpracy przez Użytkownika – Podmiot gospodarczy, który wybrał „Profil sprzedawcy” oraz pozytywnej weryfikacji danych w nim zawartych przez GrosNet.Sp. z.o.o., nastąpi wysłanie na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomości, zawierającej potwierdzenie rejestracji lub też odrzucenie wniosku o korzystanie z strony likefood.pl. Z chwilą wysłania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji dochodzi pomiędzy podmiotem dokonującym Rejestracji a GrosNet.Sp. z.o.o do zawarcia umowy na korzystanie z strony likefood.pl zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz umowy. Po potwierdzeniu Rejestracji Użytkownik (Sprzedający) uzyskuje dostęp do „Profilu Sprzedawcy” - Panelu sprzedawcy.

5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika – Podmiot gospodarczy, który wybrał „Profil klienta” oraz pozytywnej weryfikacji danych w nim zawartych przez GrosNet.Sp. z.o.o., nastąpi wysłanie na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomości, zawierającej potwierdzenie rejestracji lub też odrzucenie wniosku o korzystanie z strony likefood.pl. Z chwilą wysłania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji dochodzi pomiędzy Podmiotem gospodarczym dokonującym Rejestracji a GrosNet.Sp. z.o.o do zawarcia umowy na korzystanie z strony likefood.pl zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Po potwierdzeniu Rejestracji Użytkownik (Kupujący) uzyskuje dostęp do „Profilu klienta” - Panelu.

6.GrosNet.Sp. z.o.o nie ma obowiązku weryfikacji danych dostarczonych przez dokonujących Rejestracji pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym.

7. Nadanie Użytkownikowi dostępu do Panelu nie stanowi potwierdzenia wiarygodności podmiotu zarejestrowanego pod żadnym względem, a w szczególności nie świadczy o zgodności jego danych ze stanem faktycznym, prawnym czy też o jego wypłacalności. GrosNet.Sp. z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania czy działania Użytkowników podejmowane w ramach strony likefood.pl oraz za zaniechania i wypłacalność Użytkowników w ramach współpracy z Partnerami.

8. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym, GrosNet.Sp. z.o.o ma prawo odmówić nadania dostępu do Profilu - Panelu. GrosNet.Sp. z.o.o może rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć Panel lub zablokować Panel, jeżeli niezgodność pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym ujawni się po nadaniu dostępu do Profilu - Panelu.

9. Partner jest zobowiązany do utrzymywania w Panelu aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu.

10. Jeżeli w procedurze rejestracji Użytkownik wybrał „Profil klienta” (Kupujący), to może przeglądać oferty, zamawiać i kupować Towary-Produkty.

11. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik, który posiada „Profil klienta – Kupujący” jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować je, wypełniając formularz „Informacje o firmie” dostępny w Panelu użytkownika, w sekcji Moje konto, na stronie likefood.pl.

12. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik, który posiada „Profil sprzedawcy – Partner” jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić GrosNet.Sp. z.o.o o zaistniałych zmianach wysyłając informacje na adres e-mail: info@likefood.pl. Jeżeli Partner posiada dostęp do Panelu, to jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować dane, wypełniając formularz „Informacje o firmie” dostępny w Panelu użytkownika, w sekcji Moje konto, na stronie likefood.pl.

13.Użytkownikowi nie wolno korzystać z Profili - Paneli innych Użytkowników.

14. Hasło dostępu do każdego Profilu - Panelu jest poufne i może być udostępniane przez Użytkownika wyłącznie osobom posiadającym umocowanie do podejmowania czynności w imieniu tego Użytkownika.

15. Dostęp do Profilu - Panelu oraz login Użytkownika nie są zbywalne.

16. GrosNet.Sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Profilu - Panelu Użytkownika albo blokady Profilu - Panelu w przypadkach wskazanych wprost w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub z innych powodów, mających negatywny wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony likefood.pl lub innych Użytkowników, a także zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Profilu - Panelu Użytkownika albo blokady Profilu - Panelu bez konieczności podania przyczyn nie ponosząc żadnych konsekwencji w szczególności prawnych i finansowych.

17. GrosNet.Sp. z.o.o nie ponosi żadnych odpowiedzialności i konsekwencji w szczególności prawnych i finansowych za korzystanie przez użytkowników z internetowej strony znajdującej się pod adresem www.likefood.pl

Polityka cenowa i koszty współpracy (§5)

1. Za swoje usługi GrosNet.Sp. z.o.o pobiera opłaty od Partnera, który posiada „Profil Sprzedawcy” na zasadach określonych w umowie i regulaminie zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie http://likefood.pl/site_fees.php

2. Zgodnie z umową GrosNet.Sp. z.o.o może w dowolnym czasie wprowadzić opłaty za sklep Partnera, który posiada „Profil Sprzedawcy”. Wysokość opłaty widoczna jest w panelu Partnera w zakładce faktury.

3. Użytkownik ponosi wszystkie koszty podłączenia jego systemu do strony likefood.pl. w każdej postaci, koszty zmiany sposobu podłączenia do strony likefood.pl., koszty używania Internetu oraz zakupu i konserwacji sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do korzystania z strony likefood.pl.

4. GrosNet.Sp. z.o.o nie ponosi żadnych kosztów wynikających ze współpracy lub zakończenia współpracy z Użytkownikami.

Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem – Profil klienta (Kupujący) (§6)

1. Umowa na korzystanie z strony likefood.pl może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem, który posiada „Profil klienta” umowę na korzystanie z serwisu likefood.pl bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje w momencie zawieszeniu lub usunięcia przez GrosNet.Sp. z.o.o. Profilu klienta - Panel Użytkownika.

3. Użytkownikowi, który posiada „Profil klienta” przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowania 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje na mocy oświadczenia strony wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: info@likefood.pl z podaniem Nazwy Loginu, Nazwy firmy, Adresu siedziby firmy i numreu NIP. Rozwiązanie umowy następuje po 30 dniach od otrzymania wiadomości e-mail dostarczonej GrosNet.Sp. z.o.o.

4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika, który posiada „Profil klienta” z obowiązku dokonania rozliczeń lub wypełnienia zobowiązań względem GrosNet.Sp. z.o.o. i innych Użytkowników, do których zobowiązał się on przed wypowiedzeniem umowy. Dotyczy to przede wszystkim zakończenia procesów transakcyjnych z innymi Użytkownikami i uregulowania należności w stosunku do GrosNet.Sp. z.o.o. jeżeli takie powstały.

5. Strony zgodnie ustalają, że Użytkownik, który posiada „Profil klienta” nie będzie składał żadnych roszczeń finansowych i odszkodowawczych w stosunku do GrosNet Sp. z.o.o w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem –Profil sprzedawcy (Partner - Sprzedający) (§7)

1. Umowa na korzystanie z strony likefood.pl może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron zgodnie z umową współpracy.

2. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika, który posiada „Profil sprzedawcy” z obowiązku dokonania rozliczeń lub wypełnienia zobowiązań względem GrosNet.Sp. z.o.o. i innych Użytkowników, do których zobowiązał się on przed wypowiedzeniem umowy. Dotyczy to przede wszystkim zakończenia procesów transakcyjnych z innymi Użytkownikami i uregulowania należności w stosunku do GrosNet.Sp. z.o.o. jeżeli takie powstały.

3. Strony zgodnie ustalają, że Użytkownik, który posiada „Profil sprzedawcy” nie będzie składał żadnych roszczeń finansowych i odszkodowawczych w stosunku do GrosNet Sp. z.o.o w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

Wyłączność sprzedaży (§8)

GrosNet.Sp. z.o.o może w dowolnym czasie wyłączyć z ogólnej dostępności wybrane kategorie, podkategorie, oferowane marki, produkty itp. i prowadzić wyłączną sprzedaż w dowolnie wybranych kategoriach i podkategoriach lub przekazać taką wyłączność dowolnie wybranemu Partnerowi. Wybrane kategorie na wyłączność nie będą dostępne dla pozostałych Partnerów.

Reklamacje (§9)

1. Użytkownik może złożyć reklamację, drogą elektroniczną na e-mail: info@likefood.pl lub pisemnie, podając nazwę firmy, login oraz opis reklamacji.

2. W przypadku wątpliwości co do treści reklamacji Użytkownik ma obowiązek doprecyzowania reklamacji.

3. Reklamacja jest rozpatrywana w czasie 30 dni od momentu złożenia jej w prawidłowej formie.

4. GrosNet sp.z.o.o może nie uznać reklamacji bez podania przyczyn.

Zmiana regulaminu (§10)

GrosNet.Sp. z.o.o. może zmienić Regulamin oraz Załączniki i umowę współpracy będące integralną częścią Regulaminu oraz funkcjonalności strony likefood.pl wpływające na Regulamin w dowolnym czasie bez konieczności informowania o tych zmianach Użytkowników. Zmieniony Regulamin dotyczy wszystkich procesów na stronie likefood.pl. Brak akceptacji Regulaminu stanowi rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.


Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne.

Kto jest operatorem internetowej strony handlowej i administratorem Twoich danych osobowych?

Operatorem http://www.likefood.pl/ i administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony likefood.pl jest GrosNet sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Alfonsa Chmielewskiego 5 B, 81-721 Sopot wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000495371, NIP: 5851467864, REGON: 222019571

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

adres e-mail: inspektordanych@likefood.pl

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GrosNet sp. z o. o. ul. Chmielewskiego 5 B,

81-721 Sopot.

Na Twoje pytania Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 20 dni.

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

Gdy Korzystasz z naszych usług pozyskujemy i gromadzimy różne informacje, w tym dane osobowe. Informacje pozyskujemy:

z wszystkich formularzy, które dobrowolnie wypełniasz,

z treści, które nam dobrowolnie udostępniasz,

z treści, które tworzysz i samodzielnie udostępniasz,

z treści, które tworzysz, przesyłasz i otrzymujesz od innych Użytkowników,

poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl

za pośrednictwem plików cookies (tzw. "ciasteczka"),

Powyższe informacje pozyskujemy przede wszystkim w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem, dostępnym w ramach internetowej strony handlowej, polegających na prezentowaniu wizytówki firmy, prezentowaniu sklepu, prezentowaniu oferty produktów Partnerów oraz zakładania i zarządzania Twoim Profilem lub Profilami, oraz zapewnienia obsługi Twojego Profilu, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, oraz dokonywaniu przez Użytkowników transakcji zgodnie z Regulaminem. W ramach strony, świadczymy także usługi marketingowo-reklamowe mające na celu wsparcie Użytkowników internetowej strony handlowej. Informacje pozyskujemy również w celu kontaktu z Tobą i zwiększania bezpieczeństwa internetowej strony handlowej likefood.pl.

Przekazywane dane i informacje w formularzach

1. Internetowa strona handlowa likefood.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach.

2. Podczas rejestracji przekazujecie nam Państwo następujące dane osobowe w ramach formularza rejestracji on-line: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Adres siedziby firm (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), Adres e-mail, Miasto, Kod pocztowy, Adres dostawy zamówień, Województwo, Nr Telefonu, Numer NIP, Nazwa użytkownika, Kraj.

3. Internetowa strona handlowa likefood.pl w miarę potrzeby może prosić Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż podane powyżej. Dane będą każdorazowo zbierane za pośrednictwem formularza i będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

4. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2-3 jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług określonych w Regulaminie lub wynika z funkcji konkretnego formularza.

6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jeżeli nie udzielono na to uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK)

8. Twoje dane osobowe udostępniamy jeżeli obowiązek bądź możliwość ich ujawnienia wynika ze stosownych przepisów prawa bądź decyzji organów, które nas wiążą. Dane osobowe udostępniamy więc w szczególności na żądanie instytucji państwowych, w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, czy też w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

9. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez nas do dnia w którym upłynęły 2 lata od usunięcia Twojego Profilu – w przypadku danych podawanych w Formularzu rejestracyjnym lub do chwili zakończenia procesu, na potrzeby którego były zbierane – w przypadku danych podawanych w pozostałych Formularzach.

10. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

11. Możesz skopiować dane osobowe zapisane w Twoim Profilu Użytkownika.

12. Masz prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to może być realizowane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Zależy nam na tym, żebyś zgłaszał nam wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w internetowej stronie handlowej likefood.pl. Wszelkie zapytania będziemy rozpatrywać niezwłocznie. Jesteś także uprawniony do wniesienia skargi w tym zakresie do organu nadzorczego.

14. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednia poufność́, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłaszamy ten fakt organowi nadzorczemu.

15. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@likefood.pl lub inspektordanych@likefood.pl.Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Ciebie zidentyfikować.

Treści, które tworzysz, przesyłasz i otrzymujesz od innych Użytkowników.

Gromadzimy także treści, które tworzysz, przesyłasz, a nawet otrzymujesz od innych osób podczas korzystania z internetowej strony handlowej likefood.pl.

Informacja o plikach cookies.

1. Internetowa serwis handlowa korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator strony.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy likefood.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

Utrzymania sesji Użytkownika likefood.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie likefood.pl ponownie wpisywać loginu i hasła,

Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika likefood.pl wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem strony reklamodawców oraz partnerów,

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z likefood.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie,

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

Czas nadejścia zapytania,

Czas wysłania odpowiedzi,

Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do likefood.pl nastąpiło przez odnośnik,

Informacje o przeglądarce Użytkownika,

Informacje o adresie IP,

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


UMOWA WSPÓŁPRACY

UMOWA DOTYCZY WYŁĄCZNIE FIRM, KTÓRE WYBRAŁY PROFIL SPRZEDAWCY

Zawarta w Sopocie pomiędzy;

GrosNet sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Alfonsa Chmielewskiego 5 B, 81-721 Sopot wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000495371, NIP: 5851467864, REGON: 222019571,

a

Partnerem, który potwierdził rejestracje „Profilu sprzedawcy”.

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o:

1) Partnerze - należy przez to rozumieć, Podmiot gospodarczy, który zarejestrował „Profil sprzedawcy” i posiada sklep na stronie strony likefood.pl oraz składa oferty sprzedaży produktów za pośrednictwem strony likefood.pl.

2) Produkcie - należy przez to rozumieć towar, rzecz, usługa bądź prawo zbywalne, które jest przedmiotem świadczenia Partnera na rzecz Kupującego za pośrednictwem strony likefood.pl

3) Transakcji - należy przez to rozumieć zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Partnerem i Kupującymi – Użytkownikami, którzy dokonali zamówienia lub kupna produktów Partnera za pośrednictwem strony likefood.pl

4) Sklep Partnera – należy przez to rozumieć strona prezentująca firmę Partnera z wszystkimi informacjami dotyczącymi działalności Partnera oraz logotypem, adresem strony internetowej i danymi kontaktowymi, która jest udostępniona za pośrednictwem strony handlowej likefood.pl

5) Panel sprzedawcy – należy przez to rozumieć zarejestrowany Profil sprzedawcy Partnera, który upoważnia go do korzystania z strony likefood.pli w którym Partner zarządza wizytówką firmy - sklepem, dodaje produkty do sklepu, przegląda historie transakcji, pobiera faktury VAT i wystawia oferty kupna.

6) likefood.pl – należy przez to rozumieć stronę internetową (Internetowa strona handlowa) udostępnioną przez GrosNet sp. z o. o. w celu prezentacji firmy Partnera i oraz wsparcia sprzedaży produktów Partnera w domenie: www.likefood.pl

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy GrosNet sp. z o.o. a Partnerem, w ramach której GrosNet sp. z o.o. udostępni Partnerowi „Panel sprzedawcy” na zasadach określonych w umowie i regulaminie strony likefood.pl.

§ 2 Oświadczenia stron

1. Partner oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego lub hurtowego.

2. Partner oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności i regulaminem strony likefood.pl. który dostępny jest na stronie www.likefood.pl akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego wszystkich zapisów.

3. GrosNet sp. z o. o. oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa handlowego, które odbywa się również w Internecie oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.

§ 3 Obowiązki stron

1. Partner w ramach współpracy będzie prezentował własną firmę i sprzedawał produkty za pośrednictwem strony likefood.pl mając na uwadze dobry wizerunek własnej firmy i strony handlowej likefood.pl.

2. GrosNet sp. z o. o. w ramach współpracy udostępni Partnerowi „Panel sprzedawcy” w celu prezentacji firmy i sprzedaży produktów Partnera na stronie strony likefood.pl.

§ 4 Prezentacja i sprzedaż produktów Partnera

1. Sprzedaż Produktów Partnera odbywa się za pośrednictwem strony likefood.pl.

2. Prezentacja firmy Partnera i sprzedaż internetowa produktów Partnera odbywa się za pośrednictwem panelu sprzedawcy Partnera, który jest zarejestrowany na stronie strony likefood.pl.

3. Partner posiadający aktywny Profil sprzedawcy otrzymuje dostęp do panelu sprzedawcy z nazwą użytkownika oraz hasłem na zasadach określonych w regulaminie strony.

§ 5 Realizacja zamówienia

1. Informacje o zamówieniach i sprzedanych produktach Partnera na stronie strony likefood.pl Partner otrzymuje pocztą elektroniczną na adres wskazany w panelu sprzedawcy Partnera.

2. Partner zrealizuje zamówienia otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w umowie i regulaminie.

§ 6 Koszty współpracy i wynagrodzenie GrosNet sp. z o.o.

1. Za swoje usługi GrosNet sp. z o. o. pobiera wynagrodzenie od Partnera, na które składają się opłata pośrednictwa za sklep Partnera oraz prowizja za sprzedaż produktów, które zostały udostępnione przez Partnera na stronie strony likefood.pl.

2. GrosNet.Sp. z.o.o może w dowolnym czasie umowy znieść lub wprowadzić opłaty za sklep Partnera, których wysokość zostanie określona indywidualnie dla każdego Partnera w panelu Partnera w zakładce faktury.

3. Opłata pośrednictwa za sklep będzie powiększona o wartość podatku VAT według zasad i stawki naliczonej w dniu wystawienia faktury VAT.

4. Prowizja za sprzedaż produktów Partnera na stronie strony handlowej likefood.pl naliczana jest od ceny sprzedaży zgodnie z cennikiem opłat dostępnym na stronie http://likefood.pl/site_fees.php

5. Okres rozliczeniowy stanowi jeden miesiąc kalendarzowy, po zakończeniu którego Partner otrzymuje fakturę VAT, wystawioną w oparciu o dane sprzedażowe produktów, które dostępne są w panelu sprzedaży i opłatę określoną w ustępie 2 powyżej.

6. Opłaty uiszczane są na konto bankowe GrosNet sp. z o. o. wskazane na fakturze VAT w terminie do 7 dni od dnia przekazania faktury Partnerowi.

7. Wszelkie opłaty i prowizje, o których mowa w niniejszym paragrafie naliczane będą począwszy od dnia potwierdzenia rejestracji Profilu sprzedawcy.

8. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną w formacie PDF do wydruku.

9. Wszystkie wystawione faktur VAT będą dostępne w panelu sprzedawcy Partnera pod linkiem: Faktury.

§ 7 Zobowiązania Partnera

1. Partner zobowiązuje się do terminowego realizowania Transakcji zgodnych z otrzymanym zamówieniem na adres e-mail Partnera określonym w panelu sprzedawcy.

2. Realizowane przez Partnera zamówienie musi być zgodne z prezentowaną przez niego ofertą sprzedaży na stronie strony likefood.pl. W szczególności dostarczony produkt musi być tożsamy z prezentowanym produktem w zakresie jakości produktu, jego terminu przydatności oraz terminu możliwej realizacji zamówienia.

3. Partner zobowiązuje się posiadać w ofercie produkty, które udostępnił do prezentacji i sprzedaży na stronie strony likefood.pl.

4. Partner zobowiązuje się uaktualniać prezentowany na stronie strony likefood.pl sklep firmy z aktualnymi danymi firmy i ofertę produktów na sprzedaż.

§ 8 Profil Partnera

1. Strony zgodnie ustalają, że Profil Partnera zarządzany jest przez Partnera w panelu sprzedawcy.

2. GrosNet sp. z o. o. w dowolnym czasie trwania współpracy i po jej zakończeniu upoważniona jest do zarządzania, administrowania i dokonywania zmian w całym Profilu Partnera- Panelu sprzedawcy.

3. Wykonując swoje uprawnienia opisane w ust. 2 powyżej GrosNet sp. z o.o. zobowiązuje się mieć na uwadze jak najkorzystniejszą prezentację produktów Partnera i dbałość o jego dobre imię.

§ 9 Czas trwania umowy

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem potwierdzenia przez GrosNet sp.z.o.o. rejestracji Profilu Sprzedawcy i zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy na zasadach określonych poniżej.

3. Wypowiedzenie przez GrosNet sp. z o.o. umowy Partnerowi, który posiada „Profil sprzedawcy” zarejestrowany na platformie likefood.pl odbywa się na mocy oświadczenia GrosNet sp. z o.o. wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Partnera. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po wysłaniu przez GrosNet.Sp. z.o.o. wiadomości e-mail na adres wskazany i utrzymywany w Profilu Partnera. Począwszy od tego dnia GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo zawiesić lub usunąć Profil Partnera.

4. Wypowiedzenie przez Partnera umowy GrosNet sp.z.o.o. odbywa się na mocy oświadczenia Partnera wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail GrosNet sp. z o.o.z zachowania 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Partner zobowiązany jest wysłać informacje na adres e-mail: biuro@likefood.pl z podaniem Nazwy Loginu, Nazwy firmy, Adresu siedziby firmy i numreu NIP. Rozwiązanie umowy następuje po 30 dniach od otrzymania wiadomości e-mail dostarczonej GrosNet.Sp. z.o.o.

5. GrosNet sp.z.o.o. ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym tj. bez zachowania okresów wypowiedzenia i bez informowania o rozwiązaniu umowy Partnera w przypadku naruszenia postanowień umowy lub regulaminu strony likefood.pl w tym w szczególności, ale nie tylko:

a. Nieterminowej realizacji zamówienia,

b. Nieprawidłowej realizacji zamówienia,

c. Brak terminowych płatności za prowizję i sklep Partnera,

d. W przypadku publikowania niecenzuralnych określeń lub oferowania towarów niezgodnych z regulaminem strony.

e. Nie stosowania się do zaleceń GrosNet sp. z o.o.

f. Braku produktów w sklepie Partnera

g. Niewłaściwą prezentacje produktów w sklepie Partnera

6. W przypadku naruszenia postanowień umowy bądź regulaminu, o których mowa powyżej GrosNet sp. z o.o. jest uprawnione do zablokowania Profilu Partnera i Panelu sprzedaży natychmiast po powzięciu wiadomości o nieprawidłowościach, których dopuścił się Partner.

7. W przypadku rozwiązania umowy, bez względu na przyczynę, Partner zobowiązany jest zrealizować zamówienia złożone przed wygaśnięciem umowy, dokonać wszelkich rozliczeń z Użytkownikami strony oraz wypełnić zobowiązania względem GrosNet sp. z o. o.

8. Strony zgodnie ustalają, że Użytkownik, który posiada „Profil sprzedawcy” nie będzie składał żadnych roszczeń finansowych i odszkodowawczych w stosunku do GrosNet Sp. z.o.o w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

§ 10 Zachowanie Poufności

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie 12 miesięcy od jej rozwiązania Partner zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej umowy.

2. W szczególności zachowanie poufności dotyczy wszystkich funkcji, które oferuje strona likefood.pl do których Partner ma dostęp w panelu sprzedawcy.

§ 11 Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez są miejscowo właściwy dla siedziby GrosNet sp. z o.o.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.


Copyright ©2020 likefood.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu
i polityki prywatności